Condicions d’ús i privacitat

Condicions d’ús i privacitat

Benvingut a Cowork Pallars:

Cowork Pallars es un servei d’infraestructura i professional que ofereix l’empresa Nova Sala S.A. A continuació podràs trobar les condicions d’ús i de privacitat en relació al servei Cowork Pallars.

Condicions d’ús

Si us plau llegeix atentament les condicions

Us preguem que llegiu detingudament aquestes condicions abans d’utilitzar el servei Cowork Pallars. En realitzar una reserva del servei Cowork Pallars, acceptes quedar vinculat per aquestes condicions com a usuari contractant del servei.

1- Les parts:

D’una banda, l’empresa Nova Sala S.A., en qualitat d’arrendador del local ubicat a av. Espanya 16, 1r pis, de Tremp.

D’altra banda, l’usuari que contracta aquest servei.

Reconeixent-se recíprocament plena capacitat i legitimació per a subscriure el present contracte en la qualitat en què intervenen.

2- Exposen:

Que Nova Sala S.A. és arrendador del local ubicat a av. Espanya 16, 1r pis, de Tremp, on es desenvolupa la seva activitat empresarial.

Que Nova Sala S.A., dins de les seves diverses activitats empresarials i des de les seves pròpies oficines presta serveis d’infraestructura i professionals a altres empreses o professionals.

Des que l’usuari contracta el servei Cowork Pallars, passarà a ser EL CLIENT de Nova Sala S.A.

I que, existint acord de voluntats, ambdúes parts convenen subscriure el present CONTRACTE DE PRESTACIÓ D’UN SERVEI D’INFRAESTRUCTURA I PROFESSIONAL, obligant-se de conformitat amb les següents

3- Espai:

El CLIENT disposarà d’un espai definit, escollit en el moment de la reserva entre els espais dels que disposa Cowork Pallars, i confirmat en una notificació que rebrà per mail.

Les instal·lacions estaran equipades amb mobiliari d’oficina, és a dir, taula i cadira.

El CLIENT també podrà fer ús dels espais comuns.

4- Serveis:

Nova Sala S.A. tindrà al seu càrrec sense cap repercussió al CLIENT i com a contraprestació al preu fixat que aquest satisfarà, els següents serveis i instal·lacions que tindran la consideració de bàsics:

 • Les oficines de Cowork Pallars estaran decorades adequadament, coneixent i acceptant el CLIENT les seves característiques.
 • L’espai assignat al client disposarà de mobles adequats d’oficina, taula i cadires, que seran propietat de Nova Sala S.A.. El CLIENT estarà facultat a instal·lar en l’espai que li hagin assignat, un ordinador, però aquestes instal·lacions seran al seu càrrec.
 • Serà a càrrec de Nova Sala S.A. l’adequada conservació de les instal·lacions, excepte per danys els quals en pugui ser responsable el CLIENT.
 • Nova Sala S.A. no es farà responsable dels danys que pugin sofrir les propietats que el CLIENT deixi dipositades a les seves instal·lacions.
 • El servei de neteja de les oficines el contractarà i serà a càrrec de Nova Sala S.A.
 • La climatització del local, calefacció i aire condicionat, així com el seu consum, serà a càrrec de Nova Sala S.A.
 • La quota de connexió WIFI a internet serà a càrrec de Nova Sala S.A..
 • El consum d’energia elèctrica i aigua seran a càrrec de Nova Sala S.A.
 • Nova Sala S.A. no serà responsable per la falta de qualsevol subministrament, inclosa la senyal o línia telefònica, que es produeixi per causes imputables a la companyia subministradora o a les instal·lacions generals de l’immoble en el qual estan ubicades les oficines de Cowork Pallars.
 • El CLIENT podrà utilitzar les instal·lacions de serveis existents en el local.
 • El CLIENT podrà senyalar les oficines de Nova Sala S.A. com adreça postal. Aquest servei s’haurà de contractar, autoritzant al servei de recepció de Cowork Pallars a acceptar les comunicacions postals o de missatgeria que es rebin, excepte les que requereixin acusament de rebuda. Les comunicacions així rebudes seran custodiades i lliurades al CLIENT.

5- Data d’inici i duració:

L’usuari podrà escollir la data d’inici i la duració del servei Cowork Pallars en la seva reserva, i aquestes seran confirmades en una notificació que rebrà per mail.

La duració pot ser d’hores, dies, setmanes i mesos, en funció de l’espai.

6- Horari i accès:

El CLIENT podrà accedir a l’espai de Cowork Pallars mitjançant un codi que rebrà en el mail de confirmació de la reserva.

El CLIENT és responsable de mantenir en secret el seu codi d’accès, i d’informar a Nova Sala S.A. en cas que cregui que el codi ha sigut posat en coneixement d’un tercer.

EL CLIENT HA D’ASSEGURAR-SE QUE LA PORTA HAGI QUEDAT TANCADA QUAN HAGI ENTRAT.

L’horari d’accès és indefinit, el CLIENT pot acceder a l’espai contractat en l’horari que vulgui.

7- Pagament:

El pagament del servei Cowork Pallars es realitzarà al moment de la reserva mitjançant tarjeta bancària.

L’import del servei serà el que es determina al moment de la reserva.

El CLIENT rebrà una notificació per email amb la confirmació de reserva que implica la realització correcta del pagament.

Si el CLIENT no té el mail de la confirmació de reserva, es podrà impedir el pas al local.

8- Variacions:

Nova Sala S.A. es reserva el dret de realitzar variacions en la distribució d’espais i horaris.

9- Normativa:

El CLIENT s’obliga davant de Nova Sala S.A.:

 • A respectar la convivència en els espais.
 • A satisfer el preu dels serveis contractats, tants els bàsics com els variables o opcionals que posteriorment es relacionaran.
 • A fer un ús adequat de les instal·lacions de Nova Sala S.A., responsabilitzant-se de qualsevol dany que pugui produir-se en elles.
 • A fer un ús adequat de les llums i la climatització, amb el fi de no produir un consum innecessari d’energia.
 • A obtenir els permisos precisos per la seva activitat amb sencera indemnitat de Nova Sala S.A.
 • A satisfer els impostos, llicències i complir tot tipus d’obligacions fiscals, administratives, laborals i legals que sigui precises per la seva activitat, amb sencera indemnitat de Nova Sala S.A.
 • En cas que altres persones vagin a fe ús de les instal·lacions en nom del CLIENT, el CLIENT està obligat a comunicar la identitat d’aquestes a Nova Sala S.A. El CLIENT serà responsable de qualsevol dany que aquestes puguin produir.
 • A si es tingui personal contractat que accedeixi a les instal·lacions, a complir amb la normativa aplicable i les obligacions legals de tot tipus d’ordre laboral, de seguretat social, etc. El personal contractat pel CLIENT, sense cap relació amb Nova Sala S.A., no assumirà aquesta última cap obligació davant d’aquest personal ni davant de l’Administració.

10- Cancel·lacions:

En cas que el CLIENT necessiti cancel·lar una reserva, pot enviar un mail a info@coworkpallars.com.

L’import es retornarà en un periode de 15 dies.

11- Comunicacions:

Cowork Pallars es podrà comunicar amb el CLIENT per mitjà de mail, missatges de text (SMS), notificacions a partir d’aplicacions, per a comunicar reserves, notificacions i altres comunicacions.

Condicions de privacitat:

1- Compte:

Quan el client realitza una primera reserva, accepta que es crei un compte de client. En les pròximes reserves, podrà utilitzar el seu usuari i contrasenya per a entrar i realitzar reserves.

El CLIENT és responsable de mantenir les dades del seu compte de forma confidencial. D’aquesta manera, el CLIENT assumeix totes les accions que es facin des del seu compte

2- Tractament de dades:

Totes les dades posades a disposició de Cowork Pallars són propietat de Nova Sala S.A, i estan protegides per la llei sobre drets de propietat intelectual i drets sobre bases de dades, de manera que no es faran públiques i no es cediran a tercers.

3- Sistema de seguretat:

Cowork Pallars disposarà d’un sistema de seguretat i gravació, per a garantitzar que l’espai es manté en bones condicions i evitar els robatoris i furts. Així doncs, el CLIENT accepta ser gravat en l’espai de Cowork Pallars.

Les nostres dades:

Nom fiscal: Nova Sala S.A

Adreça postal: Dr. Pearson 13, 25620 Tremp

NIF: A25028879